MASTER MEMBER

Chuyển khoản theo thông tin dưới đây để đăng ký

● Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VP Bank)
Số tài khoản: 
Tên chủ thẻ: 

201

- Nội dung chuyển khoản:  TÊN SĐT MMB
- Ví dụ:  TU 0987654321 MMB

Nguyễn Anh Đức

MASTERANHDUC

giá ưu đãi: 24.000.000đ

Giá gốc: 48.000.000đ

❖ Thời gian học: liên tục 12 tháng

❖ Hình thức học: Offline và Online